پاورپوینت درس سوم تحلیل فرهنگی (چگونگی تحلیل فرهنگی)دوره دوم متوسطه

پاورپوینت درس سوم تحلیل فرهنگی (چگونگی تحلیل فرهنگی)دوره دوم متوسطه

پاورپوینت درس سوم تحلیل فرهنگی (چگونگی تحلیل فرهنگی)دوره دوم متوسطه

پاورپوینت درس سوم تحلیل فرهنگی (چگونگی تحلیل فرهنگی)دوره دوم متوسطه

این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 16 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.

  با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان  با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

قسمتی از متن:

مطالعات فرهنگی مطالعات فرهنگی به چه معناست ؟ و شامل چه موضوعاتی میشود؟ مطالعات فرهنگی، مجموعهای از بررسیهای انتقادی دربارۀ فرهنگ عمومی و مسائل زندگی روزمره است که وضعیت فرهنگی جهانهای اجتماعی معاصر را بررسی میکند. هدف از این مطالعات، شناسایی نقاط قوت و ضعف فرهنگ افراد و جهان اجتماعی، برای کمک به انسانیتر شدن زندگی روزمره است. گسترش سریع و روزافزون فناوریهای ارتباطی، حضور قدرتمند و فعالیت پرتنوع رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی و بررسی نفوذ و تأثیر فوقالعاده آنها بر فرهنگ افراد و فرهنگ جامعه، همچنین تعامل رسانهها با سایر نهادهای اجتماعی، )مانند خانواده، اقتصاد، سیاست( مورد توجه مطالعات فرهنگی است. تجربه زندگی در جهانهای متنوع فرهنگی، گسترش مهاجرت )روستا، شهر، سایر کشورها(، در هم تنیدگی و تعامل خرده فرهنگها، اختالفات فرهنگی، تعامالت فرهنگی بینالمللی و... از جمله موضوعاتی است که در مطالعات فرهنگی تجزیه و تحلیل میشود. مطالعات فرهنگی، به دنبال کشف روابط و مناسبات فرهنگ با نژاد، جنسیت، طبقه، زبان، مذهب، حاکمیت و قدرت است. در این حوزۀ مطالعاتی، فرهنگ سرمایهداری معاصر، به عنوان فرهنگ مادی و کاالیی شده، مورد نقد جدی قرار میگیرد

 

با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدید